ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញទេសចរណ៍ និងបដិសដ្ឋារកិច្ច រៀបចំនិស្សិតទទួលបាននូវបទពិសោធន៍នៃការរៀន ដែលអាចនាំពួកគាត់ឆ្ពោះទៅកាន់ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ដែលប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងឧស្សាហកម្មការងារ។ ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតនឹងមានជំនាញក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ជំនាញទំនាក់ទំនងបែបជោគជ័យ និងជំនាញក្នុងការលើកកម្រិតមុខជំនួញទេសចរណ៍ និងបដិសដ្ឋារកិច្ច៕

មុខវិជ្ចាសំខាន់ៗដែលត្រូវសិក្សា៖

  • Tourism Planning
  • Financial Strategies for Tourism
  • Tourism Principles and Practices
  • Research Methodology in Tourism