ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញច្បាប់ ផ្តល់ឲ្យនិស្សិតនូវចំណេះដឹងចម្រុះ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាទៅលើច្បាប់ ហើយមានលក្ខណៈឌីណាមិច ដែលកម្មវិធីសិក្សាបត់បែនទៅតាមទំនើបកម្មនៃសង្គម។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតនឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្នុងការដោះវិវាទនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល អប់រំ មុខជំនាញ ការស្រាវជ្រាវច្បាប់ និងច្បាប់អន្តរជាតិ៕

មុខវិជ្ជាសំខាន់ៗដែលត្រូវសិក្សា៖

  • Alternative Depute Resolution
  • Civil Procedural Law
  • Intellectual Property Law
  • Research Methodology and Legal Interpretation